Pontia_edusa002_190513
Pontia_edusa002_190513

Spring in the olive grove


An Eastern Bath White Pontia edusa on the grass under the olive trees