Orliakas030_021213
Orliakas030_021213

The lichen tree


An old oak tree festooned with lichens on the slopes of Orliakas mountain, Pindos range.